Konkurs plastyczny na plakat „15-lecia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”

REGULAMIN konkursu plastycznego na plakat „15-lecia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego”

CEL KONKURSU

- upowszechnianie idei istnienia parków krajobrazowych
- upowszechnianie wiedzy na temat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego
- rozwijanie zainteresowań problemami ekologicznymi

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem konkursu jest zaprojektowanie na kartce A3 plakatu promocyjnego zgodnie z tematyką konkursu. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Każda praca złożona na konkurs powinna otrzymać następujący opis: nazwa konkursu, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Prace nie posiadające wymaganego opisu nie będą oceniane. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. Do pracy należy dołączyć oświadczenie w sprawie autorstwa oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych- załączniki:
- oświadczenie uczestnika pełnoletniego ( formularz F/IT/PT/PZ/03/03) - zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia, na udział w konkursie (formularz F/IT/PT/PZ/01/03/02)

Ocena prac

Dokona jury powołane przez organizatora

Nagrody

Dla autorów najlepszych projektów organizator przewiduje nagrody rzeczowe

Postanowienia końcowe

Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora, a najlepsza zostanie wykorzystana do celów promocyjnych Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

Prace należy składać na adres Krajeńskiego Parku Krajobrazowego do dnia 31.05.2013 roku.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie atrakcyjnych nagród odbędzie się podczas obchodów 15- lecia Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.

ORGANIZATORZY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!

Kopiowanie zdjęć z niniejszej strony internetowej bez uprzedniej zgody właściciela zabronione.
Część skryptów pochodzi ze strony Dynamic Drive CSS Library
-->